Mediacje Szczecin

Prawo-konkurencji-kary-za-nielegalne-porozumienia-Ew4wja

 

Mediacje gospodarcze prowadzone są pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie sporów wnoszonych do Sądów Gospodarczych w zakresie:

 • Sporów o zapłatę
 • Podziału spółek
 • Nieuczciwej konkurencji
 • Praw autorskich
 • Wykonywania zobowiązań umowy

 

 

 

 

mediacje cywilne

 

Mediacje cywilne prowadzone są pomiędzy osobami fizycznymi, osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi podmiotami wnoszonych do Sądów Cywilnych w zakresie:

 • Podziału majątku
 • Podziału współwłasności
 • Sporów o zapłatę
 • Kontraktów menadżerskich

 

 

 

 

 

 

klotnia650b

 

 Mediacje rodzinne to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny.
Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być:

 • Sprawy rozwodowe
 • Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie
 • Kontakty z dzieckiem
 • Miejsce zamieszkania dziecka
 • Wysokość alimentów
 • Podział majątku po rozwodzie
 • Sprawy spadkowe
 • Konflikty w rodzinie
 • Konflikty miedzy rodzicami a dziećmi

 

 

 

 

6189650-rozmowa-900-600

 

Mediacje pracownicze służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem. 
Spory pracownicze dotyczą najczęściej:

 • Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę
 • Wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
 • Naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy (formy dyskryminacji) tj. molestowanie seksualne i mobbing

 

 

 

 

 zalety mediacji

 

Mediacja, w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet.

 • mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie
 • mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa
 • mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany
 • mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem
 • mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron
 • mediacja jest skuteczna: przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji
 • mediacja jest tania: jej koszty w przeciwieństwie do kosztów sądowych są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania

 

 

 

 

przebieg mediacji

 

1. Zgłoszenie sprawy do mediacji


Mediacje cywilne - rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd. Mediacje karne - kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji. Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym - kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.


2. Posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne


Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań, mediator informuje strony, na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Mediator dowiaduje się, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację. Także, jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

standardy mediacji

 

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

 kim jest mediator

 

 Mediator jest osobą  bezstronną, neutralną dla stron konfliktu.
Za jego pomocą strony konfliktu wypracowują optymalne rozwiązanie.

Mediator pomaga:

 • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku.
 • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron.
 • Zrozumieć stanowisko drugiej strony.
 • Znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich.

 

 

 

mediacje

 

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej.
Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość rozmowy w przyjaznej atmosferze.
Mediacja to postępowanie dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? Napisz do mnie lub zadzwoń - info@annafranecka.pl  -  tel. 608 04 41 41

© 2015 - 2016 Coach Mediator - Anna Franecka